MSDS Datasheet
Isolatietip:

 • Bluedec kan goed tegen een stootje. Er kan overheen gelopenworden zonder het materiaal te beschadigen
 • Bluedec kan prima verdeelde druk belasting opnemen. De 10% rek grens onder druk ligt rond de 60 kPa. Dit maakt het een uitstekend isolatiemateriaal voor onder verwarmde vloeren.
 • Standard Bluedec doeken hebben een brandklasse C, geschikt voor vele toepassingen in de bouw. Heeft u een hoger brandklasse nodig? Neem dan contact op met ons.
 • Bluedec kan prima verdeelde druk belasting opnemen. De 10% rek grens onder druk ligt rond de 60 kPa. Dit maakt het een uitstekend isolatiemateriaal voor onder verwarmde vloeren.
 • 1 laag (10mm) van Bluedec aan de binnenkant van een dubbelsteensmuur zonder spouw kan het energieverlies door die muur bijna halveren

Subsidies Noord Holland

AgentschapNL (voorheen SenterNovem) is in Nederland de instelling die namens de Nederlandse overheid, het Ministerie van Economische zaken, subsidies verstrekt ten behoeve van allerlei energiebesparings programma’s. U kunt eenvoudig aanklikken op www.agentschapnl.nl. Subsidie voor toepassing van bluedec® in woningen en bedrijfspanden is onder andere te vinden onder de code 210403.  U kunt zich ook in verbinding met ons stellen zodat wij u behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van de subsidie voor uw toepassing.

Uitvoerende instantie:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen


Bezoekadres:
Ceylonpoort 5-25
2037 AA Haarlem

Postadres:
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Tel: 0800 9986734 (gratis)
Fax: 023 5144400

Duurzaam Renoveren, subsidie
Met de uitvoeringsregeling Duurzaam Renoveren kan subsidie worden verstrekt voor het toepassen van duurzame en energiebesparende maatregelen in woningen. Particuliere eigenaren (eigenaar-bewoners) of vereniging van eigenaren met een woning in de provincie Noord-Holland kunnen rechtstreeks bij ons kenbaar maken aanspraak te willen maken op deze regeling. Onder een woning wordt in deze regeling verstaan een voor permanente bewoning bestemd woonhuis, appartement of woonark zijn.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving

Beknopte beschrijving
Bij de subsidieaanvraag dient een integraal advies aanwezig te zijn dat is uitgegeven na 1 december 2010. Wat wij onder een integraal advies verstaan wordt verder gespecificeerd in de uitvoeringsregeling. Naast een advies dient er ook een gesloten overeenkomst bij te zitten van het bedrijf die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Ook verenigingen van eigenaren (hierna: VvE) kunnen gebruik maken van deze regeling. Voor iedere VvE geldt een minimum aan projectkosten. Het minimumbedrag wordt berekend aan de hand van het aantal appartementsrechten dat deel uit maakt van de VvE. De kosten van het integraal advies kunnen worden meegesubsidieerd.

Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben voor 2011 twee subsidieplafonds voor de Uitvoeringsregeling Duurzaam Renoveren Noord-Holland 2011 vastgesteld.

Het subsidieplafond voor particulieren bedraagt € 300.000,-.
Het subsidieplafond voor vereniging van eigenaren bedraagt € 150.000,-.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt € 500,- per eigenaar-bewoner.
Voor een VvE bedraagt de subsidie € 500,- maal het aantal appartementsrechten.

Voorwaarden
Er is een integraal advies opgesteld en uitgegeven na 1 december 2010;

 • Er mag niet eerder subsidie verleend zijn voor de woning of aan de vereniging van eigenaren op grond van de uitvoeringsregeling;
 • De activiteit moet plaatsvinden in Noord-Holland;
 • De totale projectkosten voor (eigenaar-bewoners) mogen niet minder bedragen
  dan € 2.000,-.
 • De maatregel mag alleen zijn uitgeveord door een bij een erkende branche aangesloten organisatie;
 • Alleen maatregelen die zijn opgenomen in de bijlage van de uitvoeringsregeling worden vergoed.

Aanvraag

Aanvragen worden op volgorde van de ontvangstdatum in behandeling genomen. Een subsidieaanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag volledig is. Indien een subsidieaanvraag aangevuld dient te worden, geldt als ontvangstdatum de datum waarop we de aanvullende informatie hebben ontvangen. Het is daarom van belang dat u alle vragen beantwoordt en eventuele bijlagen meestuurt. Het kan zijn dat in de tussentijd andere, volledige, aanvragen worden gehonoreerd waardoor het subsidieplafond kan worden bereikt.

Wet- en regelgeving

Duurzaam Renoveren Noord-Holland 2011

Formulier

aanvraagformulier eigenaar-bewoners
aanvraagformulier vereniging van eigenaren

Bijgewerkt
06-04-2011